Top medim of SLovak Industry
googlePR.sk - PageRank zadarmo
ALARM almanach
ALARM security magazin
TOOP a Móda almanach
OFFICE & computer almanach
ENVIRO ECOLOGY almanach
HOTELIER almanach
profesia kariera praca
O firme


                                   I N F O D O M, spol. s r.o.

      spoločnosť bola založená vo februári 1997 ako vydavateľská, reklamná a informačná spoločnosť.

Hlavné aktivity:

 • vydavateľská činnosť je orientovaná na:
 • .. exkluzívne odborné almanachy, špecializované na jednotlivé oblasti hospodárstva v SR. Tieto poskytujú aktuálne obchodné informácie o aktívnych hospodárskych subjektoch, o legislatíve a ďalšie odborné informácie vzťahujúce sa na spracovávanú oblasť hospodárskej sféry.

  .. bezpečnostný časopis ALARM security magazín, tematicky zameraný na oblasť ochrany majetku a osôb (bodyguarding, súkromné bezpečnostné služby a detektívne služby, bezpečnostné a zabezpečovacie prostriedky a technológie, špeciálna obranná technika, hasičské a záchranárske činnosti, prostriedky a vybavenie, policajné bezpečnostné činnosti) krízový bezpečnostný manažment a bezpečnostný priemysel na Slovensku.

  Súvisiace činnosti:

 • reklamná činnosť je orientovaná hlavne na:
 • .. účinnú cielenú prezentáciu podnikateľských subjektov, aktívne pôsobiacich v jednotlivých segmentoch slovenského hospodárstva s dôrazom na ich profesionalitu, serióznosť a schopnosť uspokojiť náročné požiadavky potenciálnych obchodných partnerov

  .. návrhy a realizáciu grafiky reklamných inzerátov pre účely prezentácie vo vydávaných publikáciách (časopise a almanachoch – ročenkách)

 • informačná činnosť je zameraná na:
 • .. sústreďovanie a aktualizáciu základných kontaktných obchodných informácií o podnikateľských subjektoch s profesijným triedením vo vydávaných publikáciách

  .. poskytovanie informácií súvisiacich s vydávanými odbornými publikáciami, pre využitie v obchodnom styku. Výbery z databáz poskytujeme na médiách pre PC (prípadne e-mailom) v klientom požadovanom formáte, prispôsobené na tlač obálok alebo štítkov, s možnosťou aktualizácie a triedenia.
  Spoločnosť zabezpečuje svoju činnosť sieťou obchodných manažérov - redaktorov v jednotlivých krajoch Slovenskej republiky. Prostredníctvom nich bezprostredne komunikuje s obchodným prostredím, sústreďuje a aktualizuje informácie, s účinnou podporou telefónmarketingu.

   Copyright 2006 INFODOM INFODOM.SK ALMANACH.SK Truelite Co.