Top medim of SLovak Industry
googlePR.sk - PageRank zadarmo
ALARM almanach
ALARM security magazin
TOOP a Móda almanach
OFFICE & computer almanach
ENVIRO ECOLOGY almanach
... ovzdušie
... voda
... krajina
... odpady v ŽP
...energia
... ochrana proti vplyvom nebezpečných prostredí
... environmentálny vhodný výrobok
... ekoobaly
... ekologická infraštruktúra v ŽP
... certifikácia
... laboratória, meranie, monitoring
... envir. legislatíva v ŽP a normy
HOTELIER almanach
profesia kariera praca
ENVIRO ECOLOGY almanach
ENVIRO ENVIRO ECOLOGY DIRECTORY almanach

 

je špecializovaná, prezentačná publikácia v plnofarebnom zhotovení kvalitnou polygrafickou technológiou, venovaná problematike tvorby a ochrany životného prostredia a firmám, ktoré svojou činnosťou zvyšujú kvalitu životného prostredia a znižujú následky hospodárskych aktivít na životnom prostredí.

Hlavným zámerom publikácie je:
- výrazným spôsobom prezentovať firmy, spoločnosti a inštitúcie pôsobiace v SR, ktoré dodávajú prostriedky, zariadenia a technológie alebo poskytujú služby pre tvorbu a ochranu životného prostredia a zabezpečiť im tak výhodu obchodného kontaktu na potenciálnych odberateľov.
- poskytnúť základné vzdelávacie informácie pre pracovníkov firiem, inštitúcií v štátnej správe a regionálnych samosprávach a pre pracovníkov, ktorí v rámci svojho pracovného zaradenia zodpovedajú za tvorbu a ochranu životného prostredia a za výber dodávateľov pre realizáciu ekologických stavieb v ich regiónoch
- poskytnúť informácie o tom, ako sú na Slovensku priestorovo diferencované firmy, ktoré sa vo svojej pracovnej činnosti zaoberajú problematikou ekologizácie.
Zámerom je tiež poskytnúť prehľad o stave jednotlivých zložiek životného prostredia na Slovensku.

ENVIRO ECOLOGY DIRECTORY almanach je významným reklamným nosičom. Oslovuje konkrétneho odberateľa, poskytuje informácie po celý rok a práve v čase, keď nastala chvíľa nájsť príslušného dodávateľa:
KTO V ŇOM NIE JE, AKOBY NEBOL ...

Prednosťou ENVIRO ECOLOGY DIRECTORY almanachu je, že:
Poskytuje kontaktné obchodné informácie o spoločnostiach z oblasti ochrany životného prostredia zhutnené v jednom celku.
Poskytuje informácie o možnostiach zabezpečenia opatrení pre ochranu životného prostredia.
Poskytuje prehľad o právnych predpisoch a normách z oblasti ochrany životného prostredia.
Poskytuje prehľad o konkurencii a partneroch v odbore a produktoch a o obchode v regiónoch.
Poskytuje podklady k marketingovému výskumu.
Je to exkluzívne, prezentačné médium pre prezentáciu s bezplatnou distribúciou priamo potenciálnym klientom a kvalitne spracovanou prezentáciou zabezpečuje imidž firmy na vysokej úrovni.
Šetrí čas, používa ho konkrétny človek v spoločnosti, inštitúcií a regióne, zodpovedný za ochranu životného prostredia a za výber dodávateľov pre realizáciu ekologických projektov v ich regiónoch

DISTRIBÚCIA almanachu ENVIRO ECOLOGY DIRECTORY bude v prvom slede bezplatne:
* projektantom a projektantským kanceláriám
* zodpovedným pracovníkom orgánov štátnej správy (ústredné, krajské, okresné)
* samospráva - starostom a primátorom miest a obcí v SR
* zložkám MV, MO a záchranárskym službám
* vybraným organizáciám a podnikom,
* prezentujúcim sa firmám a spoločnostiam uvádzaným v databázach publikácie
* distribúcia a prezentácia na významných výstavných podujatiach
Publikácia je zároveň určená zahraničným používateľom, kde si kladie za cieľ poskytnúť im ucelené informácie o tomto odvetví v SR. Tieto subjekty chce vydavateľ osloviť prostredníctvom zahraničných ambasád a ich obchodných oddelení v SR, spoločných hospodárskych a obchodných komôr, diplomatických a obchodných zastúpení SR v zahraničí v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia SR.

O možnostiach uvedenia kontaktných obchodných údajov vo forme textových informácií alebo grafickej reklamnej prezentácie sa informujte v našej redakcii – viď. Kontakt


[1] Počet produktov na stránke:
 Copyright 2006 INFODOM INFODOM.SK ALMANACH.SK Truelite Co.